čp. 49   
 

     Podle zápisu z 8. března 1806 vystavěl Josef Janoušek tuto chalupu na obecním místě s povolením vrchnosti.[1] Byla mu předána k jeho dědičnému užívání a jeho potomkům na všechny budoucí časy. V chaloupce byla 1 sednice, 1 síň, 1 domová komora a 1 chlív. Vše bylo prošacováno za 100 zlatých. Z této sumy bude patřit Anně, vdově po Janovi Čermákovi z Lubné, 20 zlatých, protože ta chalupa byla jejím nákladem vystavěna. A kdyby toho potřeba ukazovala, byt v oný chaloupce při hospodáři Jakubovi Janouškovi až do svý smrti sobě vyžádala. Ostatní peníze (80 zlatých) z oného podílu z nadjmenované chaloupky patřiti budou držiteli oný chaloupky Jakubovi Janouškovi a manželce jeho.

     Na chalupě vázly tyto povinnosti:

– císařsko královské kontribuce dle repartice, a jiná břemena,

knížecí gruntovní vrchnosti jménem roboty od svatýho Jána až do svatýho Václava v čas žní  

   13 dní roboty Milostivý Vrchnosti vybejvati povinen bude,

– domácí obci měl Jakub Janoušek každoročně platit 2 zlaté ouroku,

– řádně měl vykonávat všechny obecní poselství zároveň s jinými

     V roce 1810 vyplatil Jakub Janoušek za pohřeb vdovy Anny Červenkové 20 zlatých. Sobě pak nechal odepsat svůj podíl ve výši 80 zlatých.

    Tím zápisy k této chaloupce v gruntovní knize končí. Jen je zde na závěr poznámka, že zápisy pokračují v další gruntovní knize, založené roku 1829, kdy byl držitelem této chaloupky Jan Klouček.

 

 


[1]  SOA Praha, f. Velkostatek Křivoklát 1356 – 1929, sign. Ra 56, inv. č. 113. Kniha gruntovní rychty Lubenský, založena Léta Páně 1770, fol. 318v – 318r.