čp. 26  (oděleno od čp. 37)
 

     Podle zápisu ze 7. prosince 1778 Jan Knor, pro svou velikou nemožnost, a řkouc vícej se přibližující chudobu, od strany Milostivé Vrchnosti povolení dosáhl, aby bratru svému Petrovi od svého gruntu kousek místa na věčnost odprodal, na kterým by svým vlastním nákladem chaloupku vystavěti mohl.[1] K chalupě náležela malá zahrádka o výměře 1 čtvrtě vejsevku. Chalupa skrze vyšetření práva rychtář- a konšelského náležitě prošacována a dle spravedlivého uznání za sumu trhovou 25 kop grošů přičtena byla.

     Z této chaloupky byl její držitel povinen jménem stálého ouroku držiteli gruntu platit každoročně 7 krejcarů Contribuce. Také byl povinen vyměřený urbární povinnosti v sena seči a ve žních vysazené dni Milostivé Vrchnosti náležitě vykonávati.

     Šacovní cena byla zaplacena a tak tedy sedí v chalupě docela zaplacený.

     Z dne 24. dubna 1875 pochází zápis, kterým se odmršťuje vložení práva vlastnického na domek v Lubné čp. 26 v ceně 650 zlatých, který leží na stavebním místě, pocházejícím od usedlosti čp. 37 v Lubné. Převod měl být uskutečněn mezi manželi Františkem a Petronilou Knorovými ve prospěch manželů Františka a Marie Bretšnajdrových. Podle zápisu v gruntovní knize totiž tento domek patří Petru Knorovi, kterému bratr Jan Knor odprodal od svého gruntu kousek místa k vystavění chalupy. Manželé František Knor s manželkou Petronilou rozenou Bláhovou se stali držiteli gruntu čp. 37 podle zápisu z 21. dubna 1866. Grunt převzali po smrti rodičů Františka Knora a Moniky rozené Černé.

     Teprve v roce 1877 byl do gruntovní knihy vložen zápis o smlouvě směnečné z 24. srpna 1874, jež byla uzavřena v základě zdesoudního intimátního smíru mezi Drem Wolfem, co opatrovníkem ad actum Petra Knora a mezi Františkem a Marií Bretšnajdrovými. Podle této smlouvy bylo vloženo právo vlastnické k domku čp. 26 se zahrádkou pro manžele Františka a Marii Bretšnajdrovy. Zároveň se od domku čp. 26 odepisuje zahrádka o výměře 45 loket čtverečných ve prospěch manželů Vojtěcha a Antonii Knorovy.

 

 

 


[1]  SOA Praha, f. Velkostatek Křivoklát 1356 – 1929, sign. Ra 56, inv. č. 113. Kniha gruntovní rychty Lubenský, založena Léta Páně 1770, fol. 363v – 364r.